مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت بدان تو

 

nyanlanda-grundskola-01.jpg

مدرسه ابتدایی چیست

مدرسه ابتدایی درسوئد از پائیز سالی که کلیه کودکان ۷ساله میشوند اجباری و رایگان است. مدرسه ابتدایی تشکیل شده از نه سال درسی و کل این نه سال اجباری است. هرسال تحصیلی ازدو ترم، یکی ترم پائیز و دیگری ترم بهار تشکیل شده است.

آموزش بایستی درهرکجای کشورکه شاگرد به مدرسه میرود یکسان باشد.

چه کسانی به مدرسه ابتدائی میروند؟

درسوئد اکثرکودکان درپائیز سالی که ۷سالشان میشود کلاس اول را شروع میکنند. این امکان هم هست که به کودک اجازه داده شود درسالی که ۶سالش میشود و یا بنا به دلایل خاصی ۸سالگی مدرسه را شروع کند.

برای کودکان عقب افتاده بجای مدرسه ابتدائی عادی میتوان مدرسه ابتدائی استثنائی را انتخاب کرد.

کودکانی که بخاطر معلولیت نه میتوانند به مدرسه ابتدایی ونه به مدرسه ابتدائی ویژه بروند در مدرسه های خاصی پذیرفته میشوند.

کارکردش چگونه به نظر میرسد؟

مدرسه ابتدايی چیست؟
مدارس ابتدائی هم همگانی و هم انتفاعی هستند اکثرمدارس ابتدائی در سوئد همگانی اند ومعمولا دانش آموزنزدیک منزلش به مدرسه همگانی شهرداری میرود.

هرمدرسه ابتدائی ای امکان این را دارد که خود را نشان دهد ویا سمت و سوی مختلفی داشته، برای نمونه کلاسهای انگلیسی و یا کلاسهای فرهنگی ـ وکلاسهای ورزشی داشته باشند.

درب مدارس ابتدائی آزاد برروی همه باز است و تدریس درآن معادل تدریس درمدارس همگانی شهرداری میباشد.

مسئول (صاحب) مدارس ابتدائی آزاد غیراز شهرداری میباشد. صاحب آن میتواند یک شرکت، یک مؤسسه و یا یک انجمن باشد.

نمره دادن چگونه انجام میشود؟

درپایان هرترمی ازکلاس ۶و درتمامی دروس بغیر ازدرس زبان انتخابی نمره داده میشود. به زبان انتخابی ازترم پائیز کلاس ۷نمره داده میشود. درپایان ترم بهار کلاس ۹نمره نهایی داده میشود. با این نمره نهایی است که شما برای دبیرستان درخواست میکنید.

ازیک درجه بندی شش مرحله ای  آ تا  اِف بکار برده میشود. از آ تا اِ نتیجه نمرات قبولی و اِف نتیجه نمره ردّی میباشند.

اگر دانش آموزی غیبت زیادی داشته باشد و نشود نمره داد، نمیتوان دانش آن دانش آموز را برآورد کرد بنابراین یک خط تیره (ـ) درکارنامه داده میشود. نمره اِف و نمره اِ در مدرسه ابتدایی ویژه ودردبیرستان ویژه استفاده نمیشود.

گفتگوجهت ارزیابی وپیشرفت
حداقل یک باردرترم دانش آموز، معلم و سرپرست باید همدیگررا دیده و وضعیت دانش آموزدرمدرسه را بررسی کنند. ا ین نشست ارزیابی پیشرفت دانش آموزنامیده میشود. این گفتگویک تصویرجامع ازدانش و پیشرفت اجتماعی دانش آموز ارائه میدهد.

در طول گفتگو از چگونگی کمک و حمایت مدرسه درتشویق دانش آموزبرای پشرفت اوصحبت میشود. این گفتگو به دانش آموز و سرپرستش درگرفتن مسئولیت برای دوران تحصیلی اش امکان تأثیر گذاری ایجاد میکند.

در کلاسهایی که نمره داده نمیدهند سالی یکباریک برنامه کتبی ارزیابی وپیشرفت انفرادی شاگرد نوشته میشود. این برنامه کتبی ارزیابی وپیشرفت شاگرد بایستی شامل قضاوت های کتبی وبرنامه ریزی برای آینده باشد.

برچسب ها :